Procesné analýzy

Každá spoločnosť má na svoje fungovanie nastavený celý rad procesov. Ak sú nastavené nesprávne, prejavuje sa to v rôznych oblastiach - znížená výkonnosť firmy, preťaženie zamestnancov pracovnými povinnosťami a pod. Na odhalenie skutočného pôvodcu daného problému je potrebná detailná analýza dotknutých procesov. Procesná analýza je tiež vhodný predstupeň pri plánovanom nasadení nového informačného systému.

Naša ponuka procesných analýz pokrýva široké spektrum oblastí - od analýzy skladových procesov cez procesy, ktoré pokrýva centrála retailovej spoločnosti, až po prediplementačnú štúdiu na zavedenie nového informačného systému. Správne vykonaná analýza Vám odporučí, ako tieto procesy optimalizovať, navrhne kľúčové ukazovatele hodnotenia efektivity a popíše očakávané prínosy spolu s predpokladanou návratnosťou investície pri nasadení odporučených zmien.

Pred implementáciou rôznych systémov môžete vďaka analýze identifikovať miesta, kde hrozí možná kolízia medzi vašimi procesmi a novým systémom.

Všeobecne majú procesné analýzy štandardný priebeh, ktorý sa skladá z troch hlavných krokov. Prvým krokom je príprava projektu, kedy prebieha spolu so zákazníkom definícia požiadaviek na celú analýzu. Po odsúhlasení tejto definície prechádzame k samotnej analýze, ktorá popisuje súčasný As-Is stav daných procesov. Táto analýza pozostáva nielen z teoretickej časti (pohovory so zodpovednými zamestnancami a kľúčovými užívateľmi, štúdium aktuálneho nastavenia procesov popísaného metodikami a pod.), ale aj z fyzického overenia procesov v praxi. V tejto etape sa zameriavame najmä na to, či sú procesy popísané v teoretickej časti dodržiavané aj v praxi. Výstupom tejto časti je dokument popisujúci reálny súčasný stav procesov.

Na základe popisu súčasného stavu a požiadaviek spoločnosti sú potom vypracované odporúčania na optimalizáciu procesov, tzv. stav To-Be, spolu s očakávanými prínosmi a predpokladanou návratnosťou investície pri nasadení odporúčaných zmien. Pri tvorbe predimplementačnej štúdie sú tiež podrobne opísané miesta potenciálnej kolízie medzi aktuálnymi procesmi a novým systémom. Súčasťou výstupov je transformačný plán, ktorý obsahuje postupnosť krokov, ktoré vedú od aktuálneho stavu As-Is k navrhovanému budúcemu stavu To-Be.

Referencie:

GLOBUS, spol. s r.o., ALPINE PRO, a.s., Tesco Stores ČR a.s., AHOLD Czech Republic, a.s., COOP Jednota - Logistické Centrum, a.s.

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2022 Created by people in ARSY line