Radek Hartman v rozhovore pre časopis Logistika

Bez konkrétneho cieľa nemá nasadenie IT riešenia zmysel .

„Nie je správne ponúkať informačné technológie bez toho, aby sme za nimi nevideli konkrétny úžitok a ciele našich klientov. “

Hoci je spoločnosť U&SLUNO známa predovšetkým ako poskytovateľ IT riešení pre retail, logistiku a distribúciu, prezentuje sa v súčasnosti aj ako konzultačná a poradenská firma. Táto zmena nastala zhruba pred šiestimi rokmi, kedy do spoločnosti nastúpil generálny riaditeľ Radek Hartman, ktorý v rozhovore okrem iného hovorí : „Nie je správne ponúkať informačné technológie bez toho, aby sme za nimi nevideli konkrétny úžitok a ciele našich klientov. “

Aké produkty pre oblasť logistiky spoločnosť U&SLUNO ponúka?

V našom chápaní je produkt široká škála služieb, ktorá môže zahŕňať všetko, od počiatočného poradenstva, vyriešenie špecifického veľmi obmedzeného zadanie, až po komplexnú dodávku informačného systému. Pre oblasť logistiky je takým zadaním väčšinou dosiahnutie požadovanej kvality - dodanie správneho tovaru, v správnom množstve, v správnom čase na správne miesto. Z nášho pohľadu je preto dôležité nastaviť procesy súvisiace s plnením objednávok zákazníkov tak, aby kvalita doručenia bola čo najvyššia a zároveň jej kapitálová náročnosť čo najmenšia.

Akým spôsobom nadväzujete spoluprácu s novým zákazníkom?

Na začiatku je veľmi dôležité si vyjasniť, aký cieľ chce klient dosiahnuť a čo ten cieľ vlastne pre budúcnosť firmy znamená. Napríklad to môže byť konkrétna požiadavka na zlepšenie určitých kľúčových ukazovateľov výkonnosti, alebo napríklad ponuka služieb zákazníkom, ktoré náš klient v súčasnosti neposkytuje. Súčasťou tejto diskusie je tiež potvrdenie parametrov, podľa ktorých zmeriame, či bol cieľ naplnený, alebo nie.

Na základe tohto procesu sa potom snažíme navrhnúť riešenie, ktoré k dohodnutému cieľu vedie. Riešenie môže zahŕňať všetko od definície stratégie, cez nastavenie procesov až po zmenu organizačnej štruktúry. Môžeme tak napríklad navrhnúť zmenu firemného prístupu k zákazníkom, definovať konkrétne procesy na dosiahnutie cieľa, či upozorniť na to, že súčasné organizačné usporiadanie nenapomáha strategickým cieľom firmy.

Až potom, čo prejdeme všetkými prechádzajúcimi krokmi, sa dá zodpovedne baviť o dodávke informačného systému, ktorý celý proces podporí. Snažíme sa na konkrétny cieľ pozerať komplexne a nehľadáme za každú cenu zámienku na implementáciu nejakého informačného vybavenia, ak nie sme stopercentne presvedčení, že je to tá najlepšia cesta na naplnenie cieľov.

Hlavný segment vášho podnikania v odbore logistiky je teda poskytovanie poradenstva a konzultácií?

Podstatná časť našich tržieb súvisí s pravidelným servisom a údržbou informačných systémov, avšak veľká väčšina nových zákaziek je spojená práve s Business Consulting. Či bude súčasťou riešenia aj implementácia informačného systému a jeho následná podpora a údržba, záleží vždy na výsledku konzultácií so zákazníkom.

S akými požiadavkami za vami najčastejšie chodia zákazníci z odboru logistiky?

Neexistujú všeobecné požiadavky a univerzálne riešenia. Premenných a variantov je veľa a my sa snažíme sledovať trendy, ktoré sa v obchode a logistike objavujú. Každý rok tak definujeme priority a služby, o ktorých si myslíme, že budú v najbližšej dobe pre našich zákazníkov zaujímavé.

Tento rok sme sa zhodli na štyroch takýchto oblastiach. Ako prvé sú to analytické služby, napr. posúdenie pozície klienta na trhu, alebo identifikácia miesta, kde daný proces neprebieha tak, ako by náš klient očakával. Druhá skupina služieb súvisí s klasickou logistikou. Tu sa snažíme čo najefektívnejšie navrhnúť spôsob, ako dostať tovar z jedného miesta na druhé za pomoci plánovania, predpovedania predajov a správneho objednávkového systému. Najzaujímavejšími oblasťami v súčasnosti sú však podľa nášho názoru služby spojené so správou kategórií a viackanálovou distribúciou.

Môžete tieto oblasti služieb popísať viac do hĺbky?

Riadenie kategórií, čiže category management, je disciplína popisujúca v akej sortimentnej skladbe, šírke a hĺbke by mal maloobchodník či veľkoobchodník ponúkať svoj tovar, aby čo najlepšie splnil očakávania zákazníka. Ide o to, aby zákazník v obchode našiel práve to, čo je v tom momente ochotný kúpiť a v takých parametroch a takej kvalite, akú očakáva, možno aj o trochu väčšej. Súvisí s tým napríklad aj to, ako má obchod vyzerať, koľko priestoru majú zaberať rôzne kategórie tovaru, ako často sa má sortiment meniť, a tak ďalej. Všetko sa potom meria na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako napr. obrat, či marža z jedného štvorcového alebo kubického metra obchodu, metra regálu, celej kategórie tovaru, ale aj segmentu zákazníkov. Na základe týchto analýz sa pripravujú stratégie pre predaj kategórií, definuje sa formát obchodov a pomocou automatických nástrojov sa vytvárajú makro aj miko plánogramy. Dôležitým aspektom je spätná kontrola, či sa plánogramy dodržujú a ako sú uplatňované v automatickom objednávaní.

Štvrtá skupina služieb sa týka viackanálovej distribúcie. Každý zákazník sa môže s našim klientom stretávať viacerými spôsobmi a je s ním v kontakte v rôznych situáciách- web, mobil, kamenný obchod, sociálna sieť, komunita a tak ďalej. Snahou všetkých klientov je, aby všetky tieto procesy boli v súlade s firemnou stratégiou a aby náš klient využíval všetky dáta, ktoré môže o zákazníkovi získať na maximalizáciu jeho uspokojenia. Je mu tak schopný ponúknuť individualizovanú službu, napríklad preferovaný spôsob nákupu, alebo nadštandardné informácie o produkte, ktorý si kúpil. Tiet služby sú väčšinou spojené tiež so zavedením vernostných systémov.

Aké produkty v oblasti logistiky ponúkate obchodným reťazcom?

Sú to najrôznejšie služby a nástroje na zefektívnenie dodávok, ako napríklad automatické systémy objednávok reagujúce na očakávaný dopyt. Vždy je naším cieľom hlavne to, aby náš klient mal dostatok tovaru, ktorý chce predávať. S tým samozrejme súvisia nástroje na zefektívnenie práce v skladoch, systémy riadeného skladu aj optimalizácia rozvozových trás. V poslednej dobe sú tiež veľmi populárne nástroje bonus manažmentu, čo sú riešenia, ktoré optimalizujú nákupné podmienky a umožňujú mať vždy úplný prehľad nad bonusmi a dodávateľskými zľavami.

Aké služby ponúkate samotným poskytovateľom logistiky?

Zameriavame sa na veľmi špecifický segment obchodných firiem, ktorý začína nákupom tovaru a končí dodávkou k finálnemu spotrebiteľovi. Medzi našimi zákazníkmi sú tak dopravcovia a logistické firmy, ako aj distribútori, veľkoobchodné a maloobchodné firmy. Čisto dopravným firmám ponúkame optimalizáciu rozvozových trás alebo platformy pre zdieľanie všetkých informácií so svojimi partnermi. Ak zároveň nakupujú a distribuujú tovar, pomáhame im riadiť systém doplňovania zásob a na základe predpovedania dopytu napríklad môžeme zautomatizovať celý systém objednávania. Pomocou iných nástrojov sme zase schopní optimalizovať skladovanie napríklad tým, že riadime zásoby tak, aby umožňovali čo najlepšie reagovať na výkyvy v dopyte.

Pre firmy so sieťou predajní potom samozrejme optimalizujeme procesy súvisiace s vykládkou tovaru na predajni a samotným predajom. Zaoberáme sa tak veľkoobchodom, ako aj maloobchodom, čo nás podľa môjho názoru výrazne odlišuje. Naše know-how v tejto oblasti je našou konkurenčnou výhodou, pretože tento trh je veľmi náročný a špecifický.

Ktorý z projektov, čo ste realizovali, považujete za najúspešnejší?

Jedným zo zásadných čo do rozsahu aj výsledného efektu bol projekt doplňovania zásob v rámci obchodného reťazca Ahold. Cieľom bolo zlepšiť systém predpovedí predajov a následne automatizovať objednávanie tovaru na predajne. Zásadným parametrom projektu bolo zavedenie tohto procesu na celý sortiment tovaru, teda aj pre kategórie fresh a superfresh, čo nebýva také bežné. Realizácia, ktorá trvala približne rok, zákazníkovi priniesla zvýšenie dostupnosti tovaru a zníženie kapitálovej náročnosti a nákladovosti.

Ďalší podobný projekt sme robili na Slovensku pre skupinu COOP, kde sa štyri Jednoty , menovite Žilina, Čadca, Prievidza a Martin, rozhodli spolu vybudovať centrálny distribučný sklad. Dnes cez neho nakupujú a dodávajú tovar do všetkých svojich obchodov. Okrem toho, že sme zákazníkovi pomohli odstrániť ťažkosti s ktorými sa stretával pri prevádzkovaní niekoľkých distribučných skladov, tiež sa nám podarilo výrazne zvýšiť dostupnosť tovaru a vylepšiť plnenie úrovne služieb pri dodávkach.

Akým spôsobom ste presvedčili tieto nezávislé COOP Jednoty o schodnosti cesty, ktorú ste naznačili?

Hovorili sme im, aké výhody z hľadiska efektivity a schopnosti reakcie na požiadavky zákazníkov im to prinesie, ak sa dohodnú na princípoch spolupráce, ktoré zjednotia nielen ich sklad, ale tiež ich nákup. Dnes je z jedného centrálneho skladu s veľkosťou pätnásť tisíc metrov štvorcových zásobovaných takmer päťsto predajní.

Vraveli ste, že sledujete trendy a reagujete na požiadavky zákazníkov. Vyvíjate aj nejaké riešenia a inovácie na vlastnú päsť?

Myslíme si, že našou výhodou nie je vyvíjať softvérové riešenia na mieru, ale to, že využívame na dosiahnutie cieľa tie najlepšie možné riešenia špecificky vyvinuté pre obchod na základe medzinárodných skúseností. Najčastejšie využívame partnerské riešenia od spoločností Oracle, Symphony EYC a potom tiež vlastnú technologickú rad OBIS. To, že nevyvíjame iba vlastné riešenie, ale neznamená, že nie sme flexibilní. Keď sa pri diskusii so zákazníkmi stretávame s požiadavkami, ktoré konkrétne technologické riešenie nepokrýva, dokážme ich splniť pomocou vývoja integrovaných modulov. Takto sme vyvinuli napríklad moduly na správu dodávateľských bonusov, alebo vernostných programov, pretože požiadavky zákazníkov boli veľmi špecifické.

Prečo sa spoločnosť U&SLUNO odklonila od vývoja informačných technológií a začala sa zameriavať na poskytovanie poradenských služieb?

Myslím si, že to súviselo s tým, ako sa začala celá oblasť obchodu a retailu zásadne meniť. Naši klienti sa začali viac zaujímať o to, čo konkrétne im môže daný produkt priniesť a preferujú ďaleko kratšie návratnosti svojich projektov. Na trhu je v súčasnosti tiež veľmi málo firiem, ktoré sú ochotné a môžu investovať desiatky miliónov korún do rozsiahlych projektov. Musíme sa tomuto prispôsobovať, hľadať ďaleko efektívnejšie spôsoby podpory našich klientov a byť schopní vyriešiť veľmi obmedzené zadanie s minimálnymi nákladmi. Naša firma vyrástla na informačných technológiách a vždy s nimi bude spätá. Myslíme si však, že nie je správne ponúkať informačné technológie bez toho, aby sme za nimi nevideli konkrétny úžitok a ciele našich klientov. Business consulting bol preto pre nás jasnou voľbou pre ďalší rozvoj firmy.


Autor: Vojtěch Kolář

16. 10. 2015

Máte záujem o viac informácií?Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie

Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našej spoločnosti, aktivít, ponúkaných riešení a produktov a podať Vám maximum informácií. Neváhajte nás kontaktovať, naše služby sú tu pre Vás.

Telefonický kontakt: +420 596 101 511

Kontaktný formulár

Nahor

© 2015 - 2017 Created by people in ARSY line